Szkolenia managerskie

Przygotowane przez nas zestawy szkoleń przybliżą Cię do zostania idealnym managerem! Jakie cechy powinien mieć perfekcyjny przywódca? O tym więcej w nowym artykule – Jak stać się idealnym managerem.


 

Zarządzanie międzypokoleniowe
– czyli jak skutecznie kierować zespołem pracowników w różnym wieku?

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach i menadżerach firm i instytucji zatrudniających międzypokoleniowe zespoły (pokolenia potocznie nazywane X, Y, Z i część pokolenia tzw. „milenialsów”). Celem szkolenia jest poprawa skuteczności komunikacji pomiędzy pracownikami a tym samym zwiększenie efektywności pracy w organizacji, wskazanie rozwiązań komunikacyjnych, a więc stworzenie nowych metod i narzędzi komunikacji między kadrą kierującą i zarządzającą, a pracownikami.

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania
  i kierowania zespołem międzypokoleniowym oraz podanie narzędzi komunikacyjnych dla danego pokolenia.
 • Szkolenie pozwoli Uczestnikom poznać odpowiedzi między innymi na pytania: co motywuje każde pokolenie?, jak współpracować aby motywować do działań?, jak radzić sobie z konfliktem pokoleń?, jak skutecznie rozwiązywać sytuacje w organizacji?.
 • Celem szkolenia jest również analiza najczęściej popełnianych błędów podczas zarządzania
  i kierowanie zespołem międzypokoleniowym oraz wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań.

show more

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się ze środkami i metodami efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z każdą grupą wiekową personelu firmy/instytucji i w tym celu zapoznają się z merytoryczną wiedzą o komunikowaniu jako o procesie. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak powinno wyglądać zarządzanie i kierowanie zespołem międzypokoleniowym i często zróżnicowaną kulturową kadrą. W tym celu zostanie wprowadzona wiedza wraz z praktycznymi przykładami dotycząca zróżnicowania kulturowego we współczesnej firmie/instytucji, a więc uczestnicy dowiedzą się o napływie migracyjnym (odmienność kulturowa i czasami odmienność religijna – główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów), procesach demograficznych następujących w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, tendencjach społecznych i demograficznych (bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika), zróżnicowaniu międzypokoleniowym (pokolenia X, Y, Z, milenialsi i pokolenia lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, „dlaczego brak im motywacji?” itd.). Ostatni panel odnosi się do idei sieciowości i społeczeństwa sieciowego, czyli do nowego typu tożsamości osobowościowej, społecznej, grupowej, nowego patriotyzmu i modelu pracy i zabawy, zmian w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowych możliwościach komunikacyjnych, savoir-vivre i netykiety na potrzeby zarządzania.

Dzień I

 1. Komunikacja wewnątrzfirmowa – poziomy i aspekty komunikacji. Komunikacja jako zjawisko podlegające procesom decyzyjnym i zarządczym. Zarządzanie efektywną komunikacją na potrzeby firmy. Szumy komunikacyjne, kontekst komunikacji, błędy atrybucji. Zróżnicowanie międzypokoleniowe w komunikowaniu swoich potrzeb, roszczeń, zażaleń, oczekiwań. Kultura komunikacji: komunikacja jednostkowa vs grupowa, protransakcyjne vs propartnerska, dużego dystansu władzy vs małego dystansu władzy, wysokokotekstowa vs niskokontekstowa. Warunki akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje). Oczekiwania komunikacyjnych młodszych starszych pokoleń.
 2. Wewnątrzfirmowe zróżnicowanie kulturowe – kultura i kultury, elementy zarządzania kulturami. Zróżnicowanie kulturowe w ramach jednej kultury (kultura płci, kultura religii, kultura pokolenia, kultura subkultur, kultura zawodowa itd.). Zróżnicowanie na poziomie narodowym, zarządzanie zróżnicowaną kulturowo kadrą. Polska kultura zarządcza na tle kultur zachodnio-
  i wschodnioeuropejskich. Napływ migracyjny – odmienność kulturowa i religijna, główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów. Procesy demograficzne następujące w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, które wpływają na rynek pracy. Tendencje społeczne i demograficzne 21 wieku w Polsce – bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika. Zróżnicowanie międzypokoleniowe pokoleń X, Y, Z, milenialsów i pokoleń lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, różnice
  w motywowaniu, udzielaniu reprymend, monitów i nagród.

Dzień II

 1. Net-era. Nowy typ społeczeństwa, gromadzenia danych, zarządzania ludźmi, procesami i danymi. Idea sieciowości i społeczeństwa sieciowego – tożsamość osobowościowa, społeczna, grupowa, nowy patriotyzm i model pracy i zabawy, zmiany w motywowaniu pracowników, które wynikają
  z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowe możliwości komunikacyjne.
 2. Savoir-vivre i netykieta na potrzeby zarządzania. Sieciowa kultura zapośredniczona. Kultura niezhierarchizowana. Kultura krótkiego dystansu. Kultura dostępności. Kultura nadmiaru. Makdonaldyzacja procesów zarządzania firmą powiązana z sieciowością. Formy kulturowe i nowe skrypty kulturowe powstałe pod wpływem internetu. Tabu sieciowe. Zjawiska aprobowane przez kulturę internetu. Moda, a zarządzanie (case study „Bucket Challnege”, „Pompki dla weteranów”). Czas w dobie internetu. Prawo dotyczące firmy w działalności sieciowej pracowników („czy pracownik może robić selfie w pracy?”, „czy można zakazać wnoszenia komórek na stanowiska pracy?”). Aplikacje ułatwiające komunikację i zarządzanie firmą.
 3. Warsztaty – efektywna komunikacja:
  1. negocjacje warunków zatrudnienia/usług dodatkowych/wynagrodzenia,
  2. motywowanie pracownika,
  3. zmniejszanie/zwiększanie dystansu między kadrą zarządzającą, a pracownikami podległymi.
 4. Indywidualne konsultacje

  show less


 

Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi
(aspekty psychologiczne, prawne i społeczne)

Program I DZIEŃ

 • Mobbing w polskim prawie
 • Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy
 • Obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing
 • Uprawnienia przysługujące ofiarom mobbingu
 • Analiza przypadku z praktyki sądowej (case study)

show more

Program II DZIEŃ

 • Czym jest mobbing?
 • Elementy psychologii mobbingu
 • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu
 • Przejawy mobbingu w miejscu pracy
 • Reagowanie na mobbing
 • Indywidualne środki ochrony przed mobbingiem
 • Różnicowanie mobbingu i konfliktu

show less


Akademia Managera

 • Poznanie własnego stylu przywództwa, swoich mocnych i słabych stron
 • Nabycie umiejętności planowania działań, ustalania celów priorytetowych i ich egzekwowania
 • Poznanie zasad efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowania zespołu i zarządzania jego potencjałem

show more

Program:

„SZEF TO ZAWÓD” 

I DZIEŃ

Najważniejsze zadania managera

 • Cechy dobrego menadżera
 • Narzędzia stosowane w kierowaniu zespołem
 • Expose szefa i podstawowe zasady wystąpień publicznych

Sytuacje trudne w pracy managera

 • Asertywność szefa
 • Budowanie autorytetu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Rozmowy dyscyplinujące: karanie i nagradzanie podwładnych
 • Przekazywanie trudnych decyzji

II DZIEŃ

KIEROWANIE ZESPOŁEM „SZEF JAKO DORADCA, COACH I MENTOR” 

Strategie planowania i wyznaczania celów biznesowych

 • Kryteria prawidłowo określonego celu
 • Zarządzanie przez cele
 • Monitorowanie procesu realizacji celu
 • Rola szefa w zależności od stopnia rozwoju pracownika – wg matrycy Blancharda
 • Style kierowania – model przywództwa sytuacyjnego wg Herseya
 • Instruktaż
 • Doradztwo
 • Coaching
 • Mentoring
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich wykonania

III DZIEŃ

“WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO LIDERA”

Zarządzanie zmianą

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Tajemnica sukcesu w podejściu do zmiany

Zarządzanie sobą w czasie

 • Zasada Pareto
 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda planowania dnia ALPEN
 • Priorytetyzacja zadań
 • Prawo Parkinsona czyli jak radzić sobie z prokrastynacją

Zarządzanie stresem

 • Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
 • Sposoby zapobiegania konsekwencjom przedłużającego się stresu
 • Różne metody relaksacji

IV DZIEŃ

“POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW”

 • Różne podejścia do motywacji
 • Jak na codzień motywować się do działania – źródła automotywacji
 • 13 zasad skutecznego motywowania pozafinansowego
 • Angażowanie pracownika we wspólne cele
 • Motywatory i demotywatory
 • Różnorodne narzędzia motywacji pracowników

Cechy współczesnego lidera

 • Wizerunek szefa i jego wpływ na ocenę przywództwa
 • Kluczowe element przywództwa
 • Zarządzanie vs przywództwo
 • Czteroetapowy model sukcesu

show less


Szkolenia dla KAMów – Zarządzanie klientem strategicznym

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji.
 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu
 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

show more

Program:

I DZIEŃ

ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM

WPROWADZENIE:

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji – klient zewnętrzny i klient wewnętrzny – pozycja KAM w firmie
 • Zbudowanie świadomości partnerstwa we współpracy z sieciami
 • Potrzeby a interesy
 • Zarządzanie emocjami
 • Strategiczne podejście do klienta – różnice pomiędzy sieciami i grupami zakupowymi

PLANOWANIE – przygotowanie do negocjacji

 • Postawy w negocjacjach – test i ćwiczenia
 • Zachowania dobrego negocjatora – czy wolno mi się pomylić
 • Asertywność w kontaktach handlowych – czy wolno mi powiedzieć nie
 • Cele negocjacyjne
 • Obszary do negocjacji
 • Argumenty
 • Motywacje, misja i cele
 • BATNA- moja i adwersarza

II DZIEŃ

REALIZACJA czyli partnerstwo w biznesie

 • Rozpoczęcie negocjacji
 • Znaczenie czasu w negocjacjach
 • Wykorzystanie terytorium
 • Zarządzanie konfliktami, przełamywanie impasów
 • Przejmowanie inicjatywy
 • Zarządzanie ustępstwami
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

KOORDYNACJA

 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu czyli gdzie kończy się moja odpowiedzialność

FOLLOW-UP czyli kluczowe elementy w budowaniu długofalowej współpracy

 • Cele moje a sieci
 • Moje mocne i słabe strony w kontekście potrzeb sieci

ACTION PLAN

 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych

 

show less


Test motywacyjny – Reiss Motivation Profile

Reiss Motivation Profile jest naukowo opracowaną metodą badania motywacji człowieka. Metoda została opracowana w USA przez prof. Stevena Reissa, autorytetu z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba poddająca się badaniu profilu osobowościowego wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu obrazuje kształt hierarchii wartości badanej osoby przez pryzmat wartości dzięki, którym postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

show more

ZASTOSOWANIE RMP

RMP (Reiss Motivation Profile) może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym składnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:
• Jak właściwie budować relacje z przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi i klientami?
• Jak tworzyć zespoły, które będą skuteczne?
• Jak dotrzeć do wewnętrznej motywacji pracowników i ją wzmocnić?
• Jak utrzymać wysoki poziom motywacji do działania?
• Jak wytyczyć swoją karierę zawodową?
• Jak lepiej porozumieć się z partnerem w pracy i życiu prywatnym?

KORZYŚCI z Reiss Motivation Profile

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

•lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
•potrafią zmotywować pracowników,
•potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,
•wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
•podejmują trafniejsze decyzje personalne,
•potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

•zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
•łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
•członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
•spada liczba konfliktów w zespole.

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

•wzrasta samoakceptacja pracowników,
•spada fluktuacja w zespole,
•następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym podejmowane są trafniejsze decyzje personalne, ponieważ:

•wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
•rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
•badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
•wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
•spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.

Group Of Business People Having Meeting In Office

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu staje się on ukierunkowany na potrzeby klienta, ponieważ:

•badane są potrzeby i motywy klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
•możliwe jest odwołanie się do potrzeb klientów,
•możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
•strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.
Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu staje się on efektywniejszy, ponieważ:
•znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie prostsze,
•łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
•łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
•łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
•odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
•osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:
•można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
•sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
•odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
•osiągana jest synergia między trenerem a sportowcem.

Happy smiling business woman showing her thumb. Success.

PRZYKŁADOWY PROFIL

 

 

show less


Jak motywować podwładnych i skutecznie nimi kierować? – standardy zarządzania zespołamimotivation

 • Szef to zawód
 • Karanie i nagradzanie podwładnych
 • Expose szefa
 • Informacja zwrotna

show more

 • Przekazywanie trudnych decyzji
 • Jak sobie radzić z narzekającymi pracownikami?
 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Autorytet menadżera

show less


Coach, mentor czy doradca – rola szefa w zespole

 • Szef a coachrola mentora
 • Coaching – definicja
 • Etapy uczenia się
 • Proces coachingu
 • Style coachingu

show more

 • Informacje zwrotne – warunkiem sukcesu
 • Jak udzielać informacji zwrotnej?
 • Lista kontrolna
 • Uważne słuchanie
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Jakich pytań unikać?
 • Technika grow
 • Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego

show less


Rozmowy oceniające i coachingowecoaching

 • Cele i funkcje oceny
 • System ocen
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Błędy w procesie oceniania
 • Różne typy pracowników

show more

  • Komunikacja w pracy
  • Postawy w stosunku do rozmówcy
  • Asertywność
  • Techniki asertywnej komunikacji
  • Analiza transakcyjna
  • Poziomy logiczne Diltsa

show less


Czerpanie siły z różnorodności – przejdź z zespołem drogę do sukcesu image006

 • Wykształcenie pozytywnego nastawienia wobec pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, kierowania pracą innych
 • Rozwój kompetencji w zakresie współpracy
 • Poznanie i umiejętność stosowania wybranych narzędzi komunikacji

show more

   • Rozwój umiejętności delegowania uprawnień
   • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej
   • Budowanie pozytywnych relacji grupowych

show lessJak stać się profesjonalnym managerem?manager

 • Uświadomienie korzyści z właściwego planowania, uwzględniającego czas, priorytety, a także zasoby członków zespołu
 • Poznanie zasad i korzyści z delegowania zadań i uprawnień
 • Doskonalenie umiejętności wpływania na pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania w wykonywaną pracę

show more

 • Poznanie przejawów konfliktów w zespole, a także roli menadżera w sytuacji konfliktowej
 • Poznanie istoty udzielania właściwej informacji zwrotnej i sposobów kontrolowania pracy zespołu
 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w sytuacji współdziałania

show less


Jak skutecznie przewodzić w sytuacji zmiany?change

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Nabycie umiejętności dostosowania stylu przywództwa do sytuacji
 • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów i kontrolowania ich realizacji

show more

  • Poznanie istoty procesu motywowania w organizacji
  • Poznanie różnorodnych motywatorów, a w szczególności pozafinansowych narzędzi motywowania
  • Rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i podwładnych
  • Zwiększenie zaangażowania uczestników w realizację swoich celów i organizacji

show less


Pożegnanie z konfliktem. Budowanie silnego zespołubudowanie zespołu

 • Świadomość strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Koło konfliktu
 • 4 etapy konstruktywnego sporu procedura Gordona
 • Test nastawienia do rozwiązywania konfliktu -TOSI
 • Komunikat „JA”

show more

    • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
    • Postawy: asertywna, agresywna, bierna,manipulacyjna
    • Asertywna pochwała i krytyka
    • Autodiagnoza
    • Moje widzenie zespołu
    • Efektywna praca w zespole

show less


Zarządzanie zespołem call centercallcenter

 • Zarządzanie zespołem konsultantów – wstęp
 • Style zarządzania zasobami ludzkimi
 • Skuteczna komunikacja
 • Rekrutacja konsultantów

show more

  • Grupa i zespół, role zespołowe
  • Motywowanie
  • Ocena konsultantów i coaching
  • Metody rozwiązywania konfliktów

show less


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w Social Media wizerunek w sieci

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób, które poprzez media społecznościowe chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy
 • Także dla osób, które są odpowiedzialne za działania marketingowe oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów w e-przestrzeni

show more

 • Korzyści ze szkolenia
 • Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie marketingu społecznościowego w kreowaniu swojego wizerunku oraz efektywnej komunikacji z odbiorcami. Dowie się jakie produkty promować oraz które narzędzia wybrać, aby uzyskać oczekiwane efekty

show less


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w e-przestrzeni

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób,
  które
  poprzez spójne działania w e-przestrzeni chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy. Także dla osób,
  które są odpowiedzialne za działania marketingowe

  social-371649_1280 oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
  projektów w e-przestrzeni

show more

  • Korzyści ze szkolenia
  • Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie e-marketingu oraz marketingu społecznościowego w budowaniu swojego korzystnego wizerunku. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki jest typowy polski internauta i jakie ma przyzwyczajenia, co pozwoli lepiej dopasować formę i treść przekazów reklamowych

show less


Budowa strategii komunikacji w social mediach

W trakcie pracy w grupach uczestnicy:

 • Ocenią potencjał wybranych marek
 • Przygotują ramową strategię komunikacji w social mediach
 • Samodzielnie dobiorą narzędzia i kanały komunikacji
 • Stworzą pomysły na wizualizacje i spróbują sił w copywritingu

Ponadto dowiedzą się:

show more

  • Jak wykorzystywać social media?
  • Jak komunikować się na Facebooku?
  • Jak korzystać z aplikacji?
  • Jak monitorować efekty działań w social mediach?

show less