Zarządzanie międzypokoleniowe – czyli jak skutecznie kierować zespołem pracowników w różnym wieku?

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach i menadżerach firm i instytucji zatrudniających międzypokoleniowe zespoły (pokolenia potocznie nazywane X, Y, Z i część pokolenia tzw. „milenialsów”). Celem szkolenia jest poprawa skuteczności komunikacji pomiędzy pracownikami a tym samym zwiększenie efektywności pracy w organizacji, wskazanie rozwiązań komunikacyjnych, a więc stworzenie nowych metod i narzędzi komunikacji między kadrą kierującą i zarządzającą, a pracownikami.

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania
  i kierowania zespołem międzypokoleniowym oraz podanie narzędzi komunikacyjnych dla danego pokolenia.
 • Szkolenie pozwoli Uczestnikom poznać odpowiedzi między innymi na pytania: co motywuje każde pokolenie?, jak współpracować aby motywować do działań?, jak radzić sobie z konfliktem pokoleń?, jak skutecznie rozwiązywać sytuacje w organizacji?.
 • Celem szkolenia jest również analiza najczęściej popełnianych błędów podczas zarządzania
  i kierowanie zespołem międzypokoleniowym oraz wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się ze środkami i metodami efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z każdą grupą wiekową personelu firmy/instytucji i w tym celu zapoznają się z merytoryczną wiedzą o komunikowaniu jako o procesie. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak powinno wyglądać zarządzanie i kierowanie zespołem międzypokoleniowym i często zróżnicowaną kulturową kadrą. W tym celu zostanie wprowadzona wiedza wraz z praktycznymi przykładami dotycząca zróżnicowania kulturowego we współczesnej firmie/instytucji, a więc uczestnicy dowiedzą się o napływie migracyjnym (odmienność kulturowa i czasami odmienność religijna – główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów), procesach demograficznych następujących w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, tendencjach społecznych i demograficznych (bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika), zróżnicowaniu międzypokoleniowym (pokolenia X, Y, Z, milenialsi i pokolenia lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, „dlaczego brak im motywacji?” itd.). Ostatni panel odnosi się do idei sieciowości i społeczeństwa sieciowego, czyli do nowego typu tożsamości osobowościowej, społecznej, grupowej, nowego patriotyzmu i modelu pracy i zabawy, zmian w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowych możliwościach komunikacyjnych, savoir-vivre i netykiety na potrzeby zarządzania.

Dzień I

 1. Komunikacja wewnątrzfirmowa – poziomy i aspekty komunikacji. Komunikacja jako zjawisko podlegające procesom decyzyjnym i zarządczym. Zarządzanie efektywną komunikacją na potrzeby firmy. Szumy komunikacyjne, kontekst komunikacji, błędy atrybucji. Zróżnicowanie międzypokoleniowe w komunikowaniu swoich potrzeb, roszczeń, zażaleń, oczekiwań. Kultura komunikacji: komunikacja jednostkowa vs grupowa, protransakcyjne vs propartnerska, dużego dystansu władzy vs małego dystansu władzy, wysokokotekstowa vs niskokontekstowa. Warunki akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje). Oczekiwania komunikacyjnych młodszych starszych pokoleń.
 2. Wewnątrzfirmowe zróżnicowanie kulturowe – kultura i kultury, elementy zarządzania kulturami. Zróżnicowanie kulturowe w ramach jednej kultury (kultura płci, kultura religii, kultura pokolenia, kultura subkultur, kultura zawodowa itd.). Zróżnicowanie na poziomie narodowym, zarządzanie zróżnicowaną kulturowo kadrą. Polska kultura zarządcza na tle kultur zachodnio-
  i wschodnioeuropejskich. Napływ migracyjny – odmienność kulturowa i religijna, główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów. Procesy demograficzne następujące w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, które wpływają na rynek pracy. Tendencje społeczne i demograficzne 21 wieku w Polsce – bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika. Zróżnicowanie międzypokoleniowe pokoleń X, Y, Z, milenialsów i pokoleń lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, różnice
  w motywowaniu, udzielaniu reprymend, monitów i nagród.

Dzień II

 1. Net-era. Nowy typ społeczeństwa, gromadzenia danych, zarządzania ludźmi, procesami i danymi. Idea sieciowości i społeczeństwa sieciowego – tożsamość osobowościowa, społeczna, grupowa, nowy patriotyzm i model pracy i zabawy, zmiany w motywowaniu pracowników, które wynikają
  z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowe możliwości komunikacyjne.
 2. Savoir-vivre i netykieta na potrzeby zarządzania. Sieciowa kultura zapośredniczona. Kultura niezhierarchizowana. Kultura krótkiego dystansu. Kultura dostępności. Kultura nadmiaru. Makdonaldyzacja procesów zarządzania firmą powiązana z sieciowością. Formy kulturowe i nowe skrypty kulturowe powstałe pod wpływem internetu. Tabu sieciowe. Zjawiska aprobowane przez kulturę internetu. Moda, a zarządzanie (case study „Bucket Challnege”, „Pompki dla weteranów”). Czas w dobie internetu. Prawo dotyczące firmy w działalności sieciowej pracowników („czy pracownik może robić selfie w pracy?”, „czy można zakazać wnoszenia komórek na stanowiska pracy?”). Aplikacje ułatwiające komunikację i zarządzanie firmą.
 3. Warsztaty – efektywna komunikacja:
  1. negocjacje warunków zatrudnienia/usług dodatkowych/wynagrodzenia,
  2. motywowanie pracownika,
  3. zmniejszanie/zwiększanie dystansu między kadrą zarządzającą, a pracownikami podległymi.
 4. Indywidualne konsultacje