Szkolenia dla placówek medycznych

lekarze personel fizjoterapeuta law

Szkolenia dla lekarzy

show more

Tematy naszych kursów:
I. Nowe regulacje prawne w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej

II. Resuscytacja dzieci i osób dorosłych (kursy BLS, ACLS, ITLS, PALS) certyfikat American Heart Association

III. Zarządzanie pracą personelu medycznego w świetle nowych regulacji prawnych dla podmiotów leczniczych

IV. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego
w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta zgodnie z kartą praw pacjenta

V. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego
w obszarze zaawansowanej obsługi programu mMedica

VI. Prawo pracy

VII.Doskonalenie umiejętność przekonywania pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich

VIII.Zapoznanie lekarza z algorytmem skutecznej argumentacji  trwałego wdrożenia zaleconego leczenia

IX.Tajniki sztuki motywowania pacjentów do terapii długoterminowej

X.Metody kontroli pacjentów w dostosowaniu się do zaleceń lekarskich

XI.Inne sposoby zwiększenia efektywności współpracy lekarz-pacjent

XII.Budowanie autorytetu lekarza w oczach pacjenta

show less

Szkolenia dla pielęgniarek i rejestratorek

show more

Tematy naszych kursów:
I. Odpady medyczne w NZOZ – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

II. Nowe regulacje prawne w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej

III. Ochrona danych osobowych

IV. Resuscytacja dzieci i osób dorosłych (kursy BLS, ACLS, ITLS, PALS ) certyfikat American Heart Association

V. Opieka nad pacjentem diabetologicznym – zrozumieć chorobę, akceptacja społeczna

VI. Chory na cukrzycę w pracy i szkole – edukator cukrzycy

VII. Aspekty psychologiczne pacjentów z cukrzyca typu 1 i 2

VIII. Opieka długoterminowa lub geriatryczna (nad pacjentem z cukrzycą/ nad pacjentem ze schorzeniami kardiologicznymi)

IX. Senior w XXI wieku a medycyna

X. Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Czynniki ryzyka związane z działalnością medyczną. Podstawy prawne odpowiedzialności w przypadku błędu medycznego

XI. Sterylizacja i obsługi urządzeń (Teoretyczne i techniczne aspekty sterylizacji – Bezpieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych)

XII. „Zarządzanie pracą personelu medycznego w świetle nowych regulacji prawnych dla podmiotów leczniczych.”

XIII. „Doskonalenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów w zakresie nowoczesnych metod terapii manualnej”

XIV. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego
w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta zgodnie z kartą praw pacjenta

XV. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego
w obszarze zaawansowanej obsługi programu mMedica.

XVI. Prawo pracy.

XVII. Doskonalenie obsługi pacjenta/klienta w służbie zdrowia

XVIII. Doskonalenie procesu obsługi pacjenta/klienta organizacja pracy i zarządzanie czasem

XIX. Partnerstwo w relacjach terapeuta-pacjent jako warunek skutecznego leczenia

XX. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z pacjentami w obsłudze telefonicznej i mailowej

show less

Szkolenia dla fizjoterapeutów

show more

Tematy naszych kursów:
I. Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej

II. Kurs: Anatomia palpacyjna

III. Kurs: Terapia manualna tkanek miękkich

IV. Kinezjotaping medyczny i w urazach sportowych

V. Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu

VI. Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie narządów wewnętrznych

VII. Zaawansowane
techniki diagnostyki i leczenia narządów ruchu

VIII. Techniki mięśniowo-powięziowe w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu

IX. Terapia suchoigłowa

X. Prawne aspekty zawodu fizjoterapeuty

show less

Prawo medyczne

show more

Trener- dr n.med., mgr prawa Anna Rej-Kietla
Czas szkolenia- 6 godzin

I. Dla lekarzy

Główne tematy szkolenia:
• Realizacja prawa pacjenta do udostępniania dokumentacji medycznej.
• Wyrażenie (odmowa) zgody pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych.
• Pacjent pod wpływem alkoholu i środków odurzających – aspekt prawny.
• Pacjent pediatryczny – udzielanie świadczeń medycznych w kontekście prawnym.
• Roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta.
• Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.

II. Dla pielęgniarek

Główne tematy szkolenia:
• Wykonywanie zleceń lekarskich w kontekście odpowiedzialności prawnej.
• Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki.
• Zachowanie tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny.
• Odpowiedzialność prawna pielęgniarek – szczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej.
• Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.

III. Dla ratowników medycznych

Główne tematy szkolenia:
• Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu
i środków odurzających.
• Postępowanie z agresywnym pacjentem.
• Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego.
• Pacjent pediatryczny – prawny aspekt udzielania pomocy.
• Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego.

IV. Dla farmaceutów

Główne tematy szkolenia:
• Zasady funkcjonowania aptek.
• Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych- granice prawne.
• Zasady związane z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
• Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna.
• Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceuty.

IV. Dla fizjoterapeutów

Główne tematy szkolenia:
• Prawa i obowiązki.
• Standardy wykonywania zawodu.
• Reklama świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutę.
• Rodzaje odpowiedzialności prawnej.
• Prawa pacjenta w gabinecie fizjoterapeuty.

IV. Dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym

Główne tematy szkolenia:
• Przestrzeganie praw pacjenta w aspekcie osoby zarządzającej podmiotem leczniczym.
• Dokumentacja medyczna i jej znaczenie prawne.
• Roszczenia pacjentów w przypadku naruszenia ich praw.
• Odpowiedzialność prawna pracowników i podmiotu leczniczego.

show less