Profil naszej działalności

Jesteśmy firmą szkoleniową, która specjalizuje się w obsłudze placówek medycznych, firm farmaceutycznych, szkoleniach specjalistycznych dla fizjoterapeutów i pielęgniarek, ale także szkoleń:
ze sprzedaży i obsługi klienta (dla handlowców, przedstawicieli, ekspedientów, KAM-ów);
z zarządzania personelem, sprzedażą, motywowania, delegowania , coachingowych metod zarządzania, perswazji;

A to wszystko spina nasza pasja czyli WELLBEING ( zarządzanie czasem, stresem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zarządzanie energią własną , życie zgodne ze swoimi motywatorami, szkolenia ergonomii pracy, kursy „zdrowy kręgosłup” )

Nasza Misja

Od ponad 11 lat dostarczamy profesjonalnych usług szkoleniowych wg najwyższych standardów, bazując na najnowszej udowodnionej wiedzy naukowej.  Szkolenia przeprowadzamy w atrakcyjnej formie inspirującej ludzi do działania.

 • O przestrzeganiu najwyższych standardów świadczy certyfikat SUS 2.0
 • O dostarczaniu wiedzy tzw. evidenced-based science (wiedza udowodniona naukowo) – ciągłe kształcenie naszego personelu (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) oraz staranny dobór kadry ekspertów z różnych dziedzin nauki ( doktorzy psychologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii czy ekonomii ) do realizacji szkoleń
 • Atrakcyjność naszych szkoleń potwierdzają sami uczestnicy w setkach ankiet, które oceniają nasze kursy na celująco bądź bardzo dobrze.

Dostarczamy nie tylko najwyższej jakości usługi szkoleniowe, ale pełen serwis
wraz z doradztwem: jak zdobyć dotacje, jak najefektywniej zorganizować szkolenie, jak zadbać o jego ewaluację i kontynuację w całościowym procesie rozwojowym.

Należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ( PIFS ), Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (PTTB), Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ( RIG )

Wizja firmy ForMatrix

 • Marka ForMatrix już jest rozpoznawalna na rynku polskim wśród odbiorców
  z branży medycznej i farmaceutycznej.
 • Do końca 2022 większość szpitali w Polsce będzie kojarzyło markę ForMatrix, a 30% skorzysta z naszych usług
 • Do końca 2024 roku staniemy się wiodącą firmą szkoleniową obsługującą sektor medyczny i farmaceutyczny w Polsce, dostarczając wartościowych, innowacyjnych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i szeroko pojętego wellbeingu.

 

Szkolenia dopasowane do potrzeb naszych Klientów.

Zwykle są to niestandardowe, interaktywne warsztaty dla menadżerów sprzedaży i/lub handlowców, doradców czy konsultantów. W szkoleniach tych często wykorzystujemy gry szkoleniowe, które dopasowane treścią do tematu warsztatu, niezwykle skutecznie angażują uczestników w proces edukacji. Szkolenia w sali najczęściej kończą się testem wiedzy. 

Natomiast umiejętności praktyczne doskonalimy również poprzez coachingi on the job , obserwując menedżerów bądź pracowników w trakcie wykonywania ich codziennych obowiązków zawodowych. Dzięki temu otrzymują oni spersonalizowaną informację zwrotną i doskonalą po kolei wszystkie niezbędne kompetencje.
Utrwalenie nowych umiejętności w postaci nawyków następuje dzięki kontynuacji procesu szkoleniowego poprzez działania e-learningowe.
Wyznacznikiem naszego profesjonalizmu jest dbałość o szczegóły w całym procesie szkoleniowym, a miarą naszych usług jest skuteczność i realny efekt w postaci zwiększenia sprzedaży twojej Firmy.

 

Procedury firmowe

Procedura reklamacji usług świadczonych przez Firmę Doradczo-Szkoleniową Formatrix oraz Procedura ewaluacji szkoleń zamkniętych

Procedura reklamacji usług świadczonych przez Firmę Doradczo-Szkoleniową Formatrix

 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w sytuacji, gdy jest niezadowolony z jakości przeprowadzonej usługi.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pocztą lub mailem na adres biuro@formatrix.pl w terminie do 7 dni po zrealizowanym szkoleniu ( w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania ).
 3. Zastrzegamy 14-dniowy okres na rozpatrywanie reklamacji, począwszy od dnia otrzymania właściwego zgłoszenia, wykluczając dni wolne od pracy.
 4. Uwagi reklamacyjne powinny zawierać:
 • Przedmiot reklamacji wraz ze stosowną argumentacją,
 • Propozycje formy zadośćuczynienia.
 1. Firma Szkoleniowa Formatrix nie rozpatrzy reklamacji usługi w przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek poniższe warunki:
 • Cele szkolenia ustalone przed zrealizowaniem usługi zostaną w pełni osiągnięte,
 • Zajęcia zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny, uwzględniający działania prowadzące do wzmożenia aktywności grupy,
 • Program szkolenia zostanie w całości zrealizowany w trakcie zajęć,
 • Klient nie włączy się aktywnie w badanie potrzeb szkoleniowych przed realizacją usługi szkoleniowej,
 • Kursanci nie będą fizycznie obecni na zajęciach lub nie będą z należytym zaangażowaniem w nich uczestniczyć,
 • Kursanci nie będą aktywnie uczestniczyć w przygotowanych przez trenera częściach praktycznych.
 1. Możliwe formy zadośćuczynienia ze strony firmy Formatrix, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną:
 • Rabat na kolejną usługę szkoleniową lub doradczą
 • Realizacja formy doszkalającej z zakresu tematycznego podlegającego reklamacji
 • Kara finansowa wynikająca z zapisów umowy szkoleniowej
 • Dostarczenie dodatkowych materiałów szkoleniowych
 • Inne – na podstawie określonego w uznanym roszczeniu sposobu rozwiązania reklamacji

Procedura ewaluacji szkoleń zamkniętych

 Po otrzymaniu zlecenia, ( podpisaniu umowy ) minimum 2 tygodnie przed szkoleniem następuje badanie potrzeb szkoleniowych na podstawie jednej z dwóch metod:

 • wywiadu ze Zleceniodawcą w trakcie spotkania lub ( ostatecznie ) telefonicznie.
  Wywiad wykonujemy na podstawie ankiety „Badanie potrzeb szkoleniowych”
 • ankiety „Badanie potrzeb szkoleniowych” do wypełnienia drogą mailową przez Zleceniodawcę.
 1. Na podstawie badania potrzeb tworzymy program szkolenia wraz z rozpisanymi celami i ujętymi propozycjami wdrożenia projektu. Wysyłamy program do akceptacji.
 2. Tworzymy ewentualną korektę programu na prośbę Zleceniodawcy i wysyłamy go do akceptacji.
 3. Realizujemy szkolenie z uwzględnieniem oczekiwań uczestników zebranych na początku warsztatu i odnosząc się do ich realizacji pod koniec szkolenia .
 4. Jeżeli projekt szkoleniowy składa się z kilku działań ( warsztat, coachingi on the job etc. ) – jesteśmy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą monitorując na bieżąco efekty projektu ( raporty cząstkowe, karty coachingowe ).
 5. Zwykle – jeżeli tylko program i ustalenia na to pozwalają – prosimy o wypełnienie karty wdrożeniowej „Moje postanowienia po szkoleniu”.
 6. Sugerujemy, aby uczestnicy wysłali pocztą elektroniczną, w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia, skan wypełnionych postanowień wdrożeniowych skierowany do swojego przełożonego.
 7. Na zakończenie każdego szkolenia przekazujemy uczestnikom ankietę ewaluacyjną oceny trenera i organizacji szkolenia.
 8. Trener, kończąc szkolenie informuje uczestników o swojej dostępności telefonicznej, w przypadku pytań lub wątpliwości merytorycznych związanych z tematyką szkolenia przez okres 14 dni od terminu zakończenia szkolenia.
 9. W terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia trener przygotowuje raport końcowy z odbytych zajęć. Dostarczamy go pocztą elektroniczną wraz z podsumowaniem ankiet ewaluacyjnych do Zleceniodawcy.
 10. Umawiamy spotkanie podsumowujące ze Zleceniodawcą po projekcie w terminie do 6 tygodni po terminie ostatniego szkolenia. W przypadku umówionego spotkania raport końcowy przekazujemy osobiście wraz z wytycznymi do wdrożenia po projekcie oraz sugestiami nt. tematyki kolejnych szkoleń. W czasie spotkania omawiamy efekty szkolenia w odniesieniu do celów zawartych w jego programie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Klienta stosujemy procedurę reklamacji.
 11. W ramach ewaluacji efektów szkolenia proponujemy Zleceniodawcy następujące narzędzia:
 • Test wiedzy on-line w terminie od 14 do 21 dni po szkoleniu,
 • Pre-test i post-test wykonany przed i po szkoleniu,
 • Indywidualne coachingi on the job wdrażające kompetencje ćwiczone w trakcie warsztatu,
 • Follow up – krótki warsztat utrwalający wiedzę i umiejętności ze szkolenia głównego – do 3 miesięcy po projekcie.

W związku z faktem, że większość działań ewaluacyjnych jest dodatkowo płatna, decyzję o ich realizacji pozostawiamy do decyzji Zleceniodawcy.

 

Procedura przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej

1. Dyrektor firmy szkoleniowej Formatrix , w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością prowadzonych szkoleń przeprowadza ewaluację wewnętrzną
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy firmy.

2. Zadania dyrektora firmy:

 • zatwierdzanie założeń projektów ewaluacyjnych,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń,
 • rozstrzyganie spraw spornych wynikłych w związku z realizacją projektów ewaluacyjnych,
 • zapewnianie monitoringu wdrażania rekomendacji,
 • organizacja szkoleń dla trenerów na temat ewaluacji,
 • doskonalenie ewaluacji wewnętrznej w firmie i zapewnianie jakości działań ewaluacyjnych,
 • wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do podejmowania działań na rzecz rozwoju firmy i doskonalenia jakości świadczonych przez nią usług.

3. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w firmie za istotne w jej działalności.

4. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana przez dyrektora firmy.

5. Przeprowadzenie czynności związanych z ewaluacją wewnętrzną nie może zakłócać pracy trenerów ani przebiegu szkolenia.

6. Dyrektor firmy w wyniku ewaluacji wewnętrznej sporządza raport ewaluacji / notatkę przebiegu superwizji z ewentualnymi rekomendacjami dla trenera.

7. Raport sporządzony przez dyrektora zostaje umieszczony w dokumentacji firmy.

8. Pełna wersja materiałów ewaluacyjnych jest przechowywana zgodnie z wymogami wynikającymi z realizowanego projektu.

9. Proces ewaluacji wybranego zagadnienia kończy się dopiero po wdrożeniu rekomendacji.