Rozwój umiejętności osobistych

Jak odkryć swoje możliwości i zacząć je wykorzystywać w pracy?

 • Zidentyfikowanie własnych zasobów i deficytów
 • Określenie celów i sposobów ich realizacji
 • Zwiększenie zaangażowania uczestników w realizację swoich celów
 • Poznanie narzędzi i barier komunikowania
 • Nabycie umiejętności i gotowości do budowania pozytywnych relacji w zespole

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

 • Przygotowanie prezentacji
 • Przygotowanie osobiste
 • Jakie treści niesie ze sobą prezentacja?
 • Co wiem o audytorium?
 • Co jest ważne???
 • Cele prezentacji
 • Cele osobiste
 • Określenie celu prezentacji
 • Przygotowanie zawartości
 • AIDA – klucz do sukcesu
 • Zanim zaczniesz…
 • Sztuka komunikacji (werbalna)
 • Retoryczne środki prezentacji
 • Odbiór przekazu
 • Postawa
 • Zaspokajanie potrzeb
 • Dialog w czasie prezentacji – utrapienie czy okazja?
 • Prezentacja… i co dalej?

Jak skutecznie się porozumiewać? Rozwój i doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 • Poznanie prawa Mehrabiana
 • Poznanie narzędzi skutecznej komunikacji
 • Trening wykorzystania narzędzi skutecznej komunikacji
 • Poznanie istoty spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Nabycie umiejętności określenia wiodących kanałów komunikacji VAKOG
 • Zwiększenie skuteczności komunikowania

Od marzeń do rzeczywistości – motywacja działań i realizacja celów

 • Czym jest cel i co różni go od marzenia?
 • Kryteria określania celu wg NLP i SMART. A co mówi o tym Brian Tracy?
 • Schody życzeń i drabina problemów
 • 6 myślących kapeluszy Edwarda de Bono
 • Piramida zmian R. Dilts’a jako narzędzie sprawdzające zgodność celu i wewnętrznych przekonań
 • Problemy na drodze do realizacji celu i sposoby na ich „zwalczanie”
 • Pytania Kartezjańskie
 • Teoria 7F
 • Świadome kształtowanie swojego życia

Trening antystresowy

 • Czym jest stres – pojęcie stresu
 • Trzy fazy reakcji stresowej
 • Krzywa stresu (eustres, dystres)
 • Przejawy stresu w czterech sferach (fizyczna, emocjonalna, behawioralna i intelektualna)
 • Źródła stresu
 • Cywilizacyjne uwarunkowania stresu
 • Osobowościowe czynniki pomagające zwalczyć stres (wrażliwość na sygnały z ciała, asertywność, świadomość mocnych stron, zdolność do tworzenia bliskich relacji i skłonność do zwierzeń, umiejscowienie kontroli)
 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Czynniki warunkujące dobre samopoczucie (aktywność, sen, dieta, drobne przyjemności)
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu symptomów stresu u siebie
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu indywidualnych źródeł stresu
 • Identyfikacja swojego stylu życia („tort czasu”, zasada 8×3)
 • Ćwiczenia na planowanie z użyciem matrycy eisenhowera
 • Autoanaliza – nieracjonalne myśli i przekonania
 • Postawa ciała, objawy napięcia w ciele
 • Ćwiczenia energetyzujące, odreagowanie napięć
 • Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem (konstruktywne i niekonstruktywne)
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Skanowanie ciała
 • Świadomość wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rozluźnianie mięśni ciała
 • Technika bezpiecznego miejsca
 • Relaksacja, wizualizacja
 • Wskazówki do pracy przy komputerze
 • Masaże